به نام خودش

- از امروز با خدا قهرم
+ برو بابا مسخره، واقعا؟
- به خدا
+ :|
۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان