که ایزد در بیابانت دهد باز و از این صوبتا

محبتی که توقع پشتش باشه یه اپسیلون هم نمی ارزه

۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان