لهجه امو هم عمل کردم تازه.

تنها تفاوت من با معشوقه های ناصرالدین شاه یه دست لباسه.
۲:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان