جنگ جنگ تا پیروزی...

حق با فاطمه است.
آدم باید برای خواسته ها و آزادی هایش بجنگد.
۳:)
دنیا کلا جای جنگیدنه

متاسفانه...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان