و شاید گاهی...

فکر کن یک فکر محال را بفروشی به یک محال تر!
۴:)
عجیبه!

:)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان