از سری کرامات شیخنا...

+ آجی تو که انقد بدبخت نبودی
من یه سکه پونصدی و یه سکه دیویستی دارم
میخوای؟
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان