باید خل شده باشم، قطعا!!

شدم شبیه این دخترای دوم راهنمایی فیلم میبینم قربون صدقه پسر قصه میرم
- ای جان چقد خوشگل از ماشین پیاده میشه
- چقد ناز میخنده
- چقد نشستنش بامزه اس
- من اینو میخوام
-....
۳:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان