معتاد کی بودم من؛جداً؟

شده ام شبیه این معتاد های بی اراده؛
هر روز این فیلمها و اینستا و گوشی را کنار میگذارم،
شب نشده دوباره انگار با چسب دوقلو به هم چسباندنمان.
۹:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان