پختیم ناموسا!

خدای جان میشه کولر های آسمانیتو روشن کنی؟
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان