شب کنکورم بیشتر خوابیدم.

وی دختری بود که اولین شب تابستانش را نهایتا تا ۱ بیشتر نتوانست بیدار بماند و صبح اولین روز تعطیلش خانواده نتوانستند نگرانی خویش را از زیاد خوابیدنش پنهان کنند پس با جیغ! به وقت ساعت ۸ وی را از خواب بیدار کردند.
۷:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان