آخرشم آرزوی دانشگاهُ به گور میبرم من.

با این شروع آتشفشانی ئی که این مرداد داره به امید خدا به مهر نرسیده هممون تصعید شدیم رفت.
۵:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان