اغلب هم خواباش درست از آب درمیان.

مامان میگفت چند شب پیش خواب دیده سقف حموم ریخته بعد وصلش کرد به نتایجی که قراره امروز بیاد.

+حالم اصلن خوش نیست.
۵:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان