پستمان می آید

هر چقد این کوانتوم سخت بود

محمدی یه دو دور دیگه پیچوند

بعد گذاش تو کاسه ما

۱:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان