حتی اگه یکی خیلی هم از خودش و عقایدش بزنه.

همچنان دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند.
۶:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان